50. Qaf surəsi

51. əz-Zariyat surəsi

52. ət-Tur surəsi

53. ən-Nəcm surəsi

54. əl-Qəmər surəsi

55. ər-Rəhman surəsi

56. əl-Vaqiə surəsi

 

57. əl-Hədid surəsi

58. əl-Mücadələ surəsi

59. əl-Həşr surəsi

60. əl-Mumtəhinə surəsi

61. əs-Saff surəsi

 

62. əl-Cumuə surəsi

 

63. əl-Munafiqun surəsi

 

64. ət-Təğabun surəsi

 

65. ət-Talaq surəsi

 

66. ət-Təhrim surəsi

 

67. əl-Mulk surəsi

68. Nun surəsi

 

 

69. əl-Haqqə surəsi

70. əl-Məaric surəsi

71. Nuh surəsi

72. əl-Cinn surəsi

73. əl-Muzzəmmil surəsi

74. əl-Muddəssir surəsi

75. əl-Qiyamə surəsi

76. əl-İnsan surəsi

 

77. əl-Mursəlat surəsi

78. ən-Nəbə surəsi

79. ən-Naziat surəsi

80. Əbəsə surəsi

81. ət-Təkvir surəsi

82. əl-İnfitar surəsi

83. əl-Mutəffifin surəsi

84. əl-İnşiqaq surəsi

85. əl-Buruc surəsi

86. ət-Tariq surəsi

87. əl-Əla surəsi

88. əl-Ğaşiyə surəsi

89. əl-Fəcr surəsi

90. əl-Bələd surəsi

91. əş-Şəms surəsi

92. əl-Leyl surəsi

93. əz-Zuha surəsi

94. əl-İnşirah surəsi

95. ət-Tin surəsi

96. əl-Ələq surəsi

97. əl-Qədr surəsi

98. əl-Bəyyinə surəsi

99. əz-Zilzal surəsi

100. əl-Adiyat surəsi

101. əl-Qariə surəsi

102. ət-Təkasur surəsi

103. əl-Əsr surəsi

 

104. əl-Huməzə surəsi

105. əl-Fil surəsi

106. əl-Qureyş surəsi

107. əl-Maun surəsi

108. əl-Kovsər surəsi

 

109. əl-Kafirun surəsi

110. ən-Nəsr surəsi

111. Əbu-Ləhəb surəsi

112. əl-İxlas surəsi

 

113. əl-Fələq surəsi

 

114. ən-Nas surəsi

SON YAZILAR

Яндекс.Метрика